» REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační podmínky

Úvodní ustanovení

1.Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost HOMEPLUS s.r.o.,se sídlem Novohradská 745, České Budějovice, 37008, IČ 26068818, zapsané v obchodním rejstříku v Českých Budějovicích pod číslem 11983/C. (dále také „provozovatel“) a kupujícího (dále také "zákazník“).

2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Převzetí zboží

3. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.

4.Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.

5. Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem.

6. Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu kupující.

Záruční podmínky

7. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.

Vyřízení reklamace


8. V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, se zboží reklamuje přímo u prodávajícího na adrese Novohradská 745/21, České Budějovice, 37008

9. Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi.

10. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu.

11. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, kupující doručí vadné zboží na adresu provozovny prodávajícího. Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě a v úplném stavu a včetně veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi.

12. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

13. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním nebo na závadu, která vznikla např. špatným použitím nebo chybnou manipulací, montáží, užíváním apod.

Rozsah záruky

14. Záruka zaniká v následujících případech:

a. nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná

b. porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou

c. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží

15. Záruka se nevztahuje na:

a. škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem

b. vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou

Závěrečná ustanovení

16. Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné.

17. Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb. o chraně spotřebitele.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.1.2012
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

ZWFlZjg